Medarbejderhåndbog & personalepolitik 

for ansatte i Cura Pleje ApS 

Vi byder dig velkommen som medarbejder hos Cura Pleje. 

Denne medarbejderhåndbog skal være med til at gøre det lettere for dig, at påbegynde dit nye job, men også fungere som opslagsværk fremadrettet. 

Bogen indeholder grundlæggende oplysninger, som kan være nyttige såvel i begyndelsen som løbende under din ansættelse – det er derfor en god idé at gemme den. Når dit ansættelsesforhold ophører, skal medarbejderhåndbogen afleveres tilbage med det samme. 

Læs medarbejderhåndbogen grundigt igennem. Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge den daglige leder eller en af teamlederne til råds. 

Vi håber, du vil trives hos os og finde dit job spændende og udfor- drende. God læselyst og endnu en gang velkommen 

 

Med venlig hilsen Cura Pleje ApS 

Det latinske ord ”cura” betyder ”at tage hånd om” eller ”passe på” og indeholder et centralt budskab om vores daglige arbejde. 

Det er selve essensen i Cura Pleje. Ordet ”hjemme” forbinder vi med noget trygt og godt. Det kan være vanskeligt at byde fremmede men- nesker inden for i eget hjem. 

Siden Cura Pleje blev grundlagt i 2003, har målsætningen været at yde hjælp og støtte til ældre mennesker i samarbejde med nærmeste pårø- rende. Cura Pleje er til for at hjælpe borgerne med deres behov, uanset om det er til indkøb, rengøring og/eller kærlig pleje. Det er vores hen- sigt, at de oplever livet ukompliceret og trygt i eget hjem med hjælp fra vores dygtige medarbejdere. 

Cura Pleje arbejder ud fra tre grundlæggende værdier, som vi ønsker at være kendt for og som retter sig både mod borgeren og medarbejde- ren. Værdierne er: 

Således er værdierne Cura”, tryghed og respekt bærende i vores ar- bejde med borgeren og vores stræben efter at nå vores visioner: 

 

Cura Pleje vil være kendt for, at levere stabil og tryg hjemmepleje 

– døgnet rundt” 

 

Cura Pleje vil inden 2016, være blandt de 5 stærkeste leverandør af hjemmepleje i Danmark”

 

 

Cura Pleje anerkender, at vores succes med visionerne er betinget af: 

 • Vores kunders oplevelser af den leverede service og vores kvalitet. 
 • Vores medarbejderes oplevelse af et meningsfuldt, udfordrende og inspirerende arbejde, der giver dem lyst til at være nærværende og gøre lidt ekstra for borgerne og virksomheden. 
 • Samarbejdspartneres oplevelse af vores faglighed og professionalisme. 
 • Vores evne til at drive lønsom virksomhed. 

Cura Pleje er en af de ældste og mest erfarne private leverandører i branchen. Virksomheden betjener borgere i flere kommuner, hvor virksomhedens driftskontor ligger i Søborg. Cura Pleje ønsker at blive kendt som en seriøs, velforberedt og professionel leverandør, der arbejder omsorgsfuldt og systematisk med de opgaver, som vi løser. Virksomheden har fokus på en stærk faglig profil og lægger vægt på, at medarbejderne er servicemindede og udviser en høj grad af empati. 

 • dermed vores ansigt ud ad til. Vi har en klar forventning om, at du altid optræder loyalt. 
 • vi er derfor afhængige af, at du udviser forståelse, tålmodighed, re- spekt og omsorg hos alle kunderne. Det er vigtigt, du taler klart, ty- deligt, forståeligt og med respekt for den enkelte kunde 
 • du har ansvaret for, at de daglige gøremål hos kunderne udføres kor- rekt. 
 • vi forventer, at du altid udelukkende forholder dig til vores kunder professionelt. Dette indebærer, at du ikke må videregive dit private telefonnummer til kunderne, ikke omgås dem socialt og du skal und- lade, at kommunikere med dem på sociale medier, såsom Facebook, Twitter og lignende. 

Cura Pleje vil gerne vise vores kunder, at vi er en servicevirksomhed med fokus på høj faglighed, professionalisme og korrekt hygiejne. 

Du skal altid overveje om din påklædning er tækkelig. For os betyder det ex. at bukserne skal gå ned under knæene, T-shirts må ikke være for nedringet eller uden ærmer, og maven skal ligeledes være dækket.

Dit tøj skal være rent og helt. Dette gælder såvel ved brug af Cura Plejes som dit private tøj. Du skal i arbejdstiden være iført det udleverede ar- bejdstøj.

Vi forventer, at du fremtræder velsoigneret og undlader brugen af duf- tende præparater til din personlige pleje. Det bedste at anvende, er antiperspirant uden parfume – da nogle af vores kunder er multiallergi- kere.

Fingerringe, lange negle, armbånd, ure og lange halskæder hører ikke sammen med korrekt hygiejne. Har du langt hår, skal det sættes op eller på anden måde være samlet, så det ikke ”falder ned i det, du skal arbejde med”. 

Du skal altid huske at medbringe det udleverede ID-kort. Har du mistet det, skal du hurtigst muligt give din teamkoordinator besked.

(ID-kort skal altid afleveres ved din fratrædelse).

Mød op på kontoret på det tidspunkt der er anført din vagtplan eller gerne 10 min før, så du kan nå en kop kaffe inden du kører ud. Ved vagtens begyndelse mødes du med dine kolleger, hvor du gør følgende: 

 1. Log ind på din køreliste. Informer dig i observationsnotater, sikre dig navne på kollegaer på dobbeltbesøg. Læs døgnrytmeplaner på borgere du ikke kender – spørg kollegaer ved behov.

   

 2. Sørg for at skifte kode til systemet som anvist af teamkoordinator.

   

 3. Log ind på nøglesystem – opdater appen så du få eventuelle nye borgere med. Undersøg om du alligevel skal bruge nøgler på ruten, det står angivet tydeligt på besøgene.
 4. Tag anvist bil – tjek tanken kan holde til hele dagen.
 5. Sikre dig at du har hvad du skal bruge af værnemidler og forklæder til bade.
 6. Vær opmærksom på om der er borgere, der skal afsted på bestemte tidspunkter så du ikke kommer for sent.
 7. Hvis du bliver forsinket mere end 30 minutter, så ring til borgeren.
 8. Hvis du er den sidste når du går fra kontoret, så lås efter dig.
 9. Kør efter lovens regler hellere komme 10 minutter for sent, end at få en bøde du betaler nemlig selv, så det kan ikke betale sig. 

Rigtig God Tur!

Det sker ind imellem, at du bliver forsinket på din rute. Det kan eksem- pelvis skyldes nødkald eller, at du har hjulpet en kollega.

Hos Cura Pleje har vi den regel, at kommer du mere end 30 minutter før eller efter det aftalte tidspunkt (tidspunktet fremgår af din køreseddel), ringer du til kunden og informerer om det.

På den måde undgår du utilfredse kun- der, der føler, at vi ikke tager deres tid seriøst.

Lad kontoret hjælpe dig til at få et overblik over din rute og de kommende besøg. Kontoret kan evt. vælge at tilkalde dine kolle- ger eller selv træde til.

Det sker, at enkelte kunder aflyser et planlagt besøg eller, at du er tid- ligere færdig hos en kunde end ventet. I den situation skal du ringe til kontoret, der vil forsøge at finde en ny opgave til dig. Hvis det ikke er tilfældet, kan du ringe til en af dine nærmeste kollegaer og tilbyde din assistance.

Er det ikke muligt at finde en opgave hos en kunde til dig eller dine kol- legaer ikke mangler hjælp, må du vurdere, om det er relevant at ren- gøre bilen og/eller fylde brændstof på (Husk at vælge den billigste vask, se afsnittet vedr. tankning).

Det bør undgås at sidde og vente i sin bil – drik hellere en ekstra kop kaffe med en skrøbelig borger, det giver meget mere værdi for alle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Orienter dig på kørelisten om, hvilke opgaver du skal udføre og hvornår du skal være hos næste borger så du kan afpasse tiden.

Cura Pleje eksisterer kun så længe, kunderne ønsker vores hjælp. Det er derfor vigtigt, at du træder ind i kundernes hjem med en ydmyghed, der viser, at du respekterer, det er deres hjem, og at du er hjælperen, der er der for deres skyld.

Husk at tage fodtøjet af eller anvend ”blå futter”. Undlad at gå med bare tæer hos kunden. Tag altid dit overtøj af – det viser borger at du gerne vil være i hjemmet og har den tid der er nødvendig.

Du har ansvaret for, at opgaverne hos kunderne udføres korrekt. Selvom du visse dage har travlt, er det vigtigt, ikke at vise kunden dette. Når du er hos kunderne, så tag det altid roligt og tal roligt – det giver den bedste oplevelse for alle parter:

 1. Præsenter dig selv

 2. Anvend håndspritten eller vask hænder, så kunden kan se, at du er klar til en ny opgave hos denne (stop smittespredning mellem kun- derne)

 3. Vær altid opmærksom på anvisningerne døgnrytmeplanen

 4. Fortæl kunden, hvilken opgave du vil udføre hos denne. Vær op- mærksom på, om kunden ønsker fleksibel hjemmehjælp.

 5. Udfør opgaverne.

 6. Oplever du, at der er uoverensstemmelse mellem døgnrytmeplanen og de ydelser der er behov for, så skal du drøfte dette med din teamleder. Overvej ligeledes hvad det er du mener der skal ændres/tilføjes, så det kan blive indarbejdet. 

Ifølge Serviceloven kan kunden godt bede om at ”bytte” en ydelse ud med en anden. Det kaldes fleksibel hjemmehjælp. Du skal blot være opmærksom på, at det ikke må ske hver gang og at den planlagte tid overholdes. Husk at dokumentere det, så vi kan følge med i, hvor tit det sker.

Flere af vores kunder ønsker at købe sig til ekstra ydelser. Det kan eksem- pelvis være:

 • Ledsagelse
 • Indkøb
 • Hovedrengøring
 • Extra bad

Bliver du opmærksom på, at kunden har et særligt behov, som kommunen ikke visiterer tid til, kan du foreslå dem et tilkøb. Lad borger eller pårørende kontakte kontoret, så den bedste løsning til at opfylde borgers behov, kan findes. Her kan et pris- overslag gives og nærmere aftaler træffes.

 1. hvilke ydelser du har udført

 2. hvilke aftalte/visiterede opgaver du ikke har
  udført og årsagen hertil

 3. hvilke ydelser du evt. har udført i stedet (se afsnittet om fleksibel hjemmehjælp). Dokumenter, hvis det er din opfattelse, at kunden ofte bytter ydelsen til en anden.

Nogle kunder er friske og stort set selvhjulpne, andre har behov for komplet hjælp døgnet rundt. Fælles for besøgene hos vores kunder er, at du skal skrive hos kunden, når du har været der. Det gælder, både de ydelser du har leveret, og hvordan kunden har det. På den måde kan vi følge udviklingen hos borgeren og dokumentere vores observationer over for kommunen. Det gælder også kunder, hvor ”alt er vel”.

 

På ”dag-til-dag-meddelelser” skriver du hverdagens observationer hos kunden. Vær opmærksom på, om der er ændringer i kundens helbreds- tilstand og/eller andre relevante observationer/beskeder til den efter- følgende Cura medarbejder.

 

Når du observerer kundens tilstand skal du tage udgangspunkt i neden- stående 12 sygeplejefaglige problemområder. På denne måde er du sik- ker på, at du kommer hele borgeren igennem.

 

 1. Aktivitet, f.eks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living).
 2. Ernæring, f.eks. under- eller overvægt, spisevaner, ernærings- problemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning.
 3. Hud og slimhinder, f.eks. forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv – f.eks. muskler, hår og negle.
 4. Kommunikation, f.eks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen.
 5. Psykosociale forhold, f.eks. arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, misbrug og mestring.
 6. Respiration og cirkulation, f.eks. luftvejsproblemer som ånde- nød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls.
 7. Seksualitet, f.eks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom el- ler lægemidler.
 8. Smerter og sanseindtryk, f.eks. akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse.
 9. Søvn og hvile, f.eks. faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile.
 10. Viden og udvikling, f.eks. behov for information eller under- visning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse.
 11. Udskillelse af affaldsstoffer, f.eks. inkontinens, obstipation, diarré.
 12. Observation af virkning og evt. bivirkning af given behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge.

Vurdér altid om observationerne hurtigt skal vide- regives til områdets teamleder. I disse tilfælde kontaktes teamlederen per telefon og gerne imens du er hos kunden. Vær opmærksom på det sprog du bruger til at formulere dig. Det må ikke være nedladende eller nedgørende overfor de personer som observationerne vedrører, men skal kunne tåle ”dagens lys”.

– noter følgende på køresedlen: 

 1. hvis du har været længere end den anførte tid hos en kunde, skal du skrive begrundelsen herfor 
 1. hvis du har været kortere tid hos kunden end den anførte tid, skal du skrive begrundelsen herfor 
 1. hvis du ikke har udført de aftalte opgaver, skal dette begrundes og noteres.