Velkommen

Velkommen til Cura Pleje – hvor værdierne ”Cura”, tryghed og respekt udgør kernen i alt, vi gør. Grundlagt i 2002 med en dyb forankring i betydningen af det latinske ord “Cura” – at tage hånd om
eller passe på.

Cura Pleje forbinder ordet ”hjemme” med noget trygt og godt. Det kan være vanskeligt at byde fremmede mennesker indenfor i eget hjem, hvorfor det kræver en særlig ydmyghed og respekt fra dig, når du som professionel træder indenfor hos borgerne. Også selv om hjemmet er din
arbejdsplads.

Værdierne ”Cura”, tryghed og respekt
bærende i dit arbejde med borgeren samt deres pårørende og vores stræben efter
at nå vores vision:

”Cura Pleje vil være kendt for at levere stabil og tryg hjemmepleje – døgnet rundt”

Vi har udarbejdet to værdiplakater, der hænger i alle vores afdelinger. Værdiplakaterne fortæller konkret hvordan vi ønsker du, dine kolleger og ledelsen efterlever vores værdier i hverdagen

Hos Cura Pleje påtager vi os et medansvar for værdighed i ældreplejen både nu og i fremtiden. Helt konkret arbejder vi med et kodeks for værdig pleje. Kodekset har fem temaer, hver med to dimensioner: borgerdimensionen og medarbejderdimensionen. De fem temaer omhandler, at borgeren så vidt muligt skal føle sig FRI, TRYG, RESSOURCEFULD, TILPAS og RESPEKTERET. Helt konkret betyder det:

 • dermed vores ansigt ud ad til. Vi har en forventning om, at du altid optræder loyalt overfor Cura Pleje

 • vi er afhængige af, at du udviser forståelse, tålmodighed, respekt og omsorg hos alle borgerne. Det er vigtigt, du taler klart, tydeligt, forståeligt og med respekt for den enkelte borger eller dennes pårørende

 • du har ansvaret for, at indsatser hos borgerne udføres korrekt.

 • vi forventer, at du altid forholder dig til vores borger professionelt. Dette indebærer, at du ikke må videregive dit private telefonnummer til borgerne, ikke omgås dem socialt og du skal undlade, at kommunikere med dem på sociale medier, såsom Facebook, Twitter og lignende.

Cura Pleje vil gerne vise vores kunder, at vi er en servicevirksomhed med fokus på høj faglighed, professionalisme og korrekt hygiejne. 

I arbejdstiden skal du være iført det udleverede arbejdstøj. Derudover skal du altid overveje om din påklædning er anstændig. For os betyder det ex. at bukserne skal gå ned under knæene og maven skal ligeledes være dækket. Dit tøj skal være rent og helt. Dette gælder såvel ved brug af Cura Plejes som dit private tøj.

Vi forventer, at du fremtræder velsoigneret og undlader brugen af duftende præparater til din personlige pleje. Det bedste at anvende, er antiperspirant uden parfume – da nogle af vores borger er multiallergikere. Fingerringe, lange negle, armbånd, ure og lange halskæder hører ikke sammen med korrekt hygiejne. Har du langt hår, skal det sættes op eller på anden måde være samlet, så det ikke ”falder ned i det, du skal arbejde med”.

Du skal altid huske at medbringe det udleverede ID-kort og bære det synligt hos borgerne. Har du mistet det, skal du hurtigst muligt give din teamleder eller koordinator besked (ID-kort skal altid afleveres ved din fratrædelse).

Mød op på kontoret senest på det tidspunkt der er anført din vagtplan eller gerne 10 min før, så du kan nå en kop kaffe inden du kører ud. Er du forsinket skal du altid kontakte kontoret.

 • Albertslund, ring
 • Gentofte, ring 81826406
 • Helsingør, ring
 • Hørsholm, ring

 

Når du møder på vagt, skal du huske at starte vagten i din Planday APP. Har du problemer med at anvende Planday så få hjælp af din teamleder eller koordinator.

Inden du kører ud på din rute

 • Log ind på din køreliste i omsorgssystemet (Nexus eller Cura Plan).
  • Læs relevante observationsnotater på dine borgere
  • Læs døgnrytmeplaner på borgere du ikke kender – spørg evt. kollegaer ved behov
  • Orientér dig om navne på kollegaer hvis der er dobbeltbesøg på din rute

 • Sørg for at du har adgang til borgernes hjem, der hvor det er nødvendigt

  • Albertslund, her anvender vi Beekey på telefonen
  • Gentofte, her anvender vi Phoniro på telefonen
  • Helsingør, her anvender vi fysisk nøglekor
  • Hørsholm, her anvender vi Phoniro på telefonen

Har du ikke adgang til systemet tag hurtigt kontakt til teamleder eller koordinator. Der kan være enkelte hjem, hvor der skal bruges en fysisk nøgle. Dette vil fremgå af besøget.

 • Husk at medbringe nødvendige værnemidler fra kontoret (også forklæder til bad)
 • Tag den anviste bil eller cykel. Er du i bil, kontroller om der er tilstrækkelig med strøm eller benzin på bilen.
 • Udfylde formularen ”Daglig registrering” (registrering af mobiltelefon og bil). Findes på din arbejdsmobil.
 • Hvis du er den sidste når du går fra kontoret, så husk at låse efter dig.

God tur, kør forsigtigt og overhold færdselsloven. Mister du dit kørekort kan det have konsekvenser for dit ansættelsesforhold!

Vær opmærksom på om der er borgere, der skal afsted på bestemte tidspunkter – så du ikke kommer for sent og borgeren ikke kommer afsted.

 • Er du forsinket mere end 30 minutter, så ring til borgeren (30 minutters reglen). På den måde undgår du utilfredse borgere, der føler, at vi ikke tager deres tid seriøst.

Færdselslovens regler gælder ALTID – hellere komme 10 minutter for sent, end at få en bøde – du betaler nemlig selv, så det kan ikke betale sig.

Føler du dig presset og har brug for hjælp på din rute? Ring til kontoret og lad dem hjælpe dig til at få et overblik over din rute og de kommende besøg. Kontoret kan evt. vælge at tilkalde dine kolleger eller selv træde til.

Har du ledig tid? Har en borger aflyst et besøg eller du blot tidligere færdig end ventet, så ringer du til kontoret, der finder en ny opgave til dig. Er det udenfor kontortid ringer du til dine kolleger og tilbyder din hjælp. Er det ikke muligt at finde andre opgaver hos en borger, er der følgende opgaver du kan løse:

 • Rydde op og rengøre bilen og/eller fylde brændstof på (Husk at vælge den billigste vask, se afsnittet vedr. tankning)
 • Gennemgå dokumentationen på dine borgere og sikre dig, at dokumentationen er opdateret of fyldestgørende. Det kan både dreje sig om observationsnotater, medicinregistrering og korrekt døgnrytmeplan osv. Er du i tvivl så spørg din teamleder eller koordinator
 • Oprydning og rengøring på kontoret. Vi alle bliver glade for et rent og ryddeligt kontor

 

Husk at dokumentere hvilke opgaver du løser som ikke fremgår af din planlagte køreliste. Dette skrives i bemærkningsfeltet på Planday eller som en direkte besked til din teamleder eller koordinator. Kan vi ikke se at du har udført opgaver eller har talt med din teamleder eller koordinator, tænker vi du er gået tidligere fra din vagt og derved af valgt afspadsering. Er du ikke enig i at du er gået før vagtens afslutning kontaktes teamleder eller koordinator.

Orienter dig i omsorgssystemet om, hvilke opgaver du skal udføre og hvornår du skal være hos næste borger så du kan afpasse tiden hos borgeren.

Vi lever af god service og tilfredse borger, så det er vigtigt, du vælger din holdning med omhu

Cura Pleje eksisterer kun så længe, borgerne ønsker vores hjælp. Når du træder ind i borgernes hjem, er det med en ydmyghed, der viser, at du respekterer, det er deres hjem, og at du er der for deres skyld.

Husk at tage fodtøjet af eller anvend ”blå futter”. Undlad at gå med bare tæer hos borgeren. Tag altid dit overtøj af – det viser borger at du er tilstede og har den tid der er nødvendig.

Det er dit ansvar at sikre, at opgaverne for borgerne udføres korrekt. Uanset travlhed, undgå at vise dette overfor borgeren. Opfør dig altid roligt og tal roligt hos borgerne for den bedste oplevelse:

 • Præsenter dig selv

 • Anvend håndspritten eller vask hænder, så borgeren kan se, at du er klar til en ny opgave hos denne (stop smittespredning)

 • Vær altid opmærksom på anvisningerne døgnrytmeplanen

 • Fortæl borgeren, hvilken opgave du vil udføre hos denne. Vær opmærksom på, om borgeren ønsker fleksibel hjemmehjælp.

 • Udfør opgaverne.

 • Oplever du, at der er uoverensstemmelse mellem døgnrytmeplanen og de indsatser der er behov for, så skal du drøfte dette med din teamleder eller koordinator. Overvej ligeledes hvad det er du mener der skal ændres/tilføjes, så det kan blive indarbejdet.

Ifølge Serviceloven kan borgeren godt bede om at ”bytte” en ydelse ud med en anden. Det kaldes fleksibel hjemmehjælp. Du skal blot være opmærksom på, at det ikke må ske hver gang og at den planlagte tid overholdes. Husk at dokumentere det i omsorgssystemet, så vi kan følge med i, hvor tit det sker.

Flere af vores borger ønsker at købe sig til ekstra ydelser.

Det kan eksempelvis være:

 • Ledsagelse
 • Tryghedsbesøg
 • Hovedrengøring
 • Extra bad

Bliver du opmærksom på, at borgeren har et særligt behov, som kommunen ikke visiterer tid til, kan du foreslå dem et tilkøb. Lad borger eller pårørende kontakte kontoret, så den bedste løsning til at opfylde borgers behov, kan findes.

Borgerens situation kan ændre sig og dermed også behovet for hjælp. Har borger et akut opstået behov for hjælp ydes dette også selvom det ikke fremgår af planen. Efterfølgende dokumenteres den ekstra hjælp (læs mere nedenfor).

Forløber et besøg helt normalt hos borgeren, hvor alle indsatser leveres som planlagt – kvitteres der blot for besøget ved at trykke udført/leveret eller det swipes (afhængigt af kommune). Det er vigtigt at du kvitterer når du er færdig hos borgeren, så tidsregistreringen er tidstro. Det er vores dokumentation.

Er der indsatser, som ikke leveres til borgeren, er det vigtigt at få noteret i omsorgssystemet:

 • hvilke indsatser du ikke har udført samt årsagen hertil
 • hvilke indsatser du evt. har udført i stedet (se afsnittet om fleksibel hjemmehjælp ovenfor).

 

Borgernes tilstand varierer hvor nogle næsten er selvhjulpne mens andre har behov for komplet hjælp døgnet rundt.

Fælles for besøgene er, at du ved hvert besøg skal forholde dig til om borger er i sin habituelle (normale) tilstand eller om der er ændringer, vi eller vores samarbejdspartnere skal være opmærksomme på. Ved ændringer i borgers tilstand skal dette altid dokumenteres i et observationsnotat. På den måde kan vi alle følge en udvikling (godt eller skidt) hos borgeren og tilpasse indsatserne situationsbestemt. Er du i tvivl om borgers tilstand så tag altid kontakt til teamleder, koordinator eller en ansvarshavende kollega. Hvis borger er dårlig, kontaktes hjemmesygeplejen. Nummeret fremgår på din arbejdstelefon. Er borger akut dårlig ringes 1813 eller 1-1-2.

 

Ved observation kan du tage udgangspunkt i Ændringsskemaet nedenfor på næste side. Du skal vurdere hvad som er ”normalt” for borgeren og hvad der er en ændring, som måske er et tegn på at borger bliver dårligere. På denne måde kan vi evt. forebygge en indlæggelse af borger. 

Når du udleverer medicin skal du sikre dig, at der er den rigtige
borger, den rigtige medicin (antal og medikament), det rigtige tidspunkt, på
den rigtige måde. Du må kun give borgerne medicin, der er doseret i æsker af
sygeplejen, eller dosispakket fra apoteket. Der SKAL dokumenteres i
omsorgssystemet når du udleverer eller ser borger indtage medicinen. Det skal
fremgå af dokumentationen hvis medicinen ikke er set indtaget.
Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, menu Automatisk genereret beskrivelse
Vurder hurtigt om observationer skal deles med teamlederen

eller koordinator via telefon, helst mens du er hos borgeren. Vær opmærksom på
dit sprogbrug. Før du ringer, gennemgå modellen for sikker kommunikation
nedenfor

I

Identifikation

·
Sig
dit navn, din funktion, hvor du ringer fra

·
Oplys
borgers navn, cpr.nr. og adresse

S

Situation

(Beskriv)

·       ”Jeg ringer fordi…”

·       ”Jeg har observeret følgende
ændringer…”

B

Baggrund

·       Præsenter kort borgers
situation, forløb frem til nu

A

Analyse

·
”Jeg er usikker på hvad problemet er…”

·
”Jeg mener problemet er…”

·
”Borgers situation er ændret, vi må gøre noget…”

R

Råd

·       ”Skal vi ikke…?”

·       ”Hvad synes du jeg skal gøre..?”

·       ”Hvad skal jeg observere og
vurdere?”

·       ”Hvem gør hvad?”

·       ”Hvornår tales vi ved igen?”

Ryd op efter dig og tag evt. skraldepose og brugte blå futter med dig. Sig farvel på en pæn måde og sørg for at borgeren ved, at du går. 

Besøg er planlagt af din teamleder eller koordinator, hvilket er deres ansvar. Det er vigtigt at du altid følger den planlagte rute, som fremgår af din telefon. Ændringer på ruten må kun forekomme hvis:

 • der kommer nødkald eller andre akutte opgaver, der ikke var taget højde for i planlægningen forud for vagtens start.
 • Der opstår et akut behov for at flytte/trække/bytte besøg mellem kolleger. Besøg skal trækkes over på den korrekte rute, så ruten afspejler den faktisk kørte plan.

Gennemføres en rute ikke som planlagt og den ikke efterfølgende er tilrettet efter de faktiske forhold, betragtes dette som et brud på vores retningslinjer og medfører en advarsel. Gentagelse af brud på retningslinjerne kan have ansættelsesretslige konsekvenser.

Føler du dig usikker hos en kunde, kan du altid ringe til ”vagten” på 70 25 25 72. Nedenfor er oplistet nogle situationer:

 • Hvis en kunde ikke åbner døren, må du ikke bare gå.

o   Prøv at ringe et par gange til borgeren

o   Kik ind ad vinduet for at se, om der skulle være noget galt – virker hjemmet forladt

o   Ring til pårørende, hør om de ved hvor borger kan befinde sig

o   Måske en nabo ved noget

Herefter kontaktes Vagten og nærmere aftales. Ansvaret for at borger findes, deles nu mellem dig og Vagten. Der lægges en plan for det videre forløb: hvornår du vender tilbage, hvornår tilkaldes politi og låsesmed. Dette vil være individuelt fra borger til borger ift helbredsmæssige forhold. Du bliver ved døren indtil vagten giver ny besked. Gå aldrig hjem uden at sikre dig at vagten har styr på situationen.

 • Er en borger akut syg og skal have lægehjælp eller tilsyn af en sygeplejerske. Er der behov for akut indlæggelse ring 112 straks – her skal du ikke først ringe til vagten.

 • Hvis en kunde ikke har fået doseret medicin, skal du kontakte den til borgeren tilknyttede sygeplejerske. Er dette ikke muligt, skal du kontakte teamlederen for området.

Det fremgår udtrykkeligt af de kontrakter Cura Pleje har indgået med kommunerne, at du ikke må modtage hverken arv eller gaver fra vores borger.

Når du afslutter dagens rute og vender tilbage til kontoret, er det vigtigt, at du tænker på de kolleger, der kommer efter dig.

Når du afslutter din vagt, skal du afslutte i Planday APP. Husk at notér hvis du er blevet tidligere færdig på ruten og har udført andre opgaver (læs evt. mere under afsnittet ledig tid)

 • Bilen – sørg for at den er ren og tømt for skrald når du forlader bilen. Sikre dig at der er brændstof (el eller benzin) nok til næste rute
 • Nøgler – aflever eventuelle borgernøgler og bilnøgle. Hæng/læg nøglerne på den plads, hvor du tog dem efter du har afsprittet dem
 • Sluk din mobiltelefon, afsprit den og sæt den til opladning. Har du en ”personlig” arbejdstelefon, slukkes den og tages med hjem, så du har den til næste vagt.
 • Beskeder til kolleger/leder. Har du informationer, der vedrører borgerne fra dagens besøg, så tal med områdets teamkoordinator eller teamleder.
 • Har du beskeder/observationer, der er ”nice to know” for dine kolleger, kan disse gives videre via din teamkoordinator, teamleder eller noteres i kalenderen på kontoret.

Ryd op og lås døren efter dig, vi har et fælles ansvar for orden og hygge på vores arbejdsplads – kom godt hjem!

Der er installeret overvågningskameraer, som hjælper os med at sikre, at vi ikke får ubudne gæster når kontoret ikke er bemandet. Dette vil sige at der er kameraer som kan optage ved aktivitet udenfor normal kontortid i tidsrummet fra kl. 15 – 07 i hverdagene og i hele weekenden. Cura Pleje forbeholder sig ret til at gennemse videooptagelser hvis det skønnes nødvendigt.

Cura Plejes transportmidler (biler og cykler) er kun til arbejdsmæssig kørsel, hvorfor det ikke er tilladt at anvende transportmidlerne til at køre hjem i eller foretage sig andre private ærinder. Overskridelse af denne regel betragtes som tyveri og medfører øjeblikkelig bortvisning.

Jf. vores rygepolitik (længere nede), er det ikke tilladt at ryge i bilerne, se afsnittet om rygepolitik og vær opmærksom på, at overtrædelse af reglen udløser en advarsel og gentagelse kan have konsekvens for dit ansættelsesforhold.

Husk, altid at bruge sikkerhedssele og at det er forbudt at tale i håndholdt telefon, mens du kører. Du skal anvende head set til mobiltelefonen. Har du ikke head-set og har brug for at ringe eller modtage et opkald, skal du køre ind til siden.

 

Afpas hastigheden efter forholdene i trafikken. Du skal ikke presse dig selv så hårdt, at du overskrider færdselslovens regler.

Alle vores biler er udstyret med en sporingsenhed. Dette har bl.a. den betydning, at vi altid kan gå tilbage til et givent tidspunkt og se hvor bilen aktuelt befinder sig eller har befundet sig. Lokationsdata anvendes hvis der er usikkerhed om hvorvidt en borger har fået besøg af en medarbejder, hvis en medarbejder har behov for at blive dirigeret til korrekt adresse, hvis en medarbejder vælger ikke at anvende Planday til at starte og slutte vagten.

Husk at tænke på dine kolleger, der skal køre i bilen efter dig. Hvis benzinindikatoren er på 3 streger, skal du køre til den lokale Cirkel K (Gentofte og Hørsholm) eller Q8 (Helsingør).

Gå ind til tankstationens medarbejder og sig:

 • ”Jeg kommer fra Cura Pleje og kører i bil nr. XX”
 • tankstationens medarbejder finder det relevante kort frem og udleverer det til dig
 • gå ud til standeren igen, hvor du indsætter kortet i automaten:
 • indtast koden 9430
 • tank benzin
 • husk at få udskrevet en kvittering på standeren
 • tag kvitteringen med ind til tankstationens medarbejder, der gemmer disse. Cura Pleje afhenter løbende kvitteringerne.

Desværre sker det, at en medarbejder kommer til at skade en bil eller, at en modpart skader bilen. For at vi kan få behandlet skaden hos forsikringsselskabet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt gør os opmærksom på ulykken/skaden. Vi vil ikke drage dig til ansvar for skaden.

 

Du skal anvende dette link når du er udsat for en skade eller et uheld.

Det kan være, du har brug for assistance i tilfælde af ulykke, punktering, nøglerne låst inde osv. Kontakt ”Vagten” på 70252572.

Mobiltelefoner udleveret af Cura Pleje er udelukkende til arbejdsmæssig brug. Det er ikke tilladt at foretage private opkald fra telefonerne. Det er dog tilladt at modtage private opkald eksempelvis fra institutionerne eller familien. Bryder du denne regel, vil det få ansættelsesrets- lige konsekvenser. SKAT kræver, at Cura Pleje løbende kontrollerer om mobiltelefonerne anvendes til private formål. Er det tilfældet, skal du beskattes af telefonen.

Cura Pleje ønsker at drive en sund og lønsom virksomhed. Med sund virksomhed, mener vi blandt andet, at vi skal optræde hensyns- og ansvarsfuldt i forhold til miljøet. Dette gør vi på 2 niveauer:

Ved at formulere nærværende miljøpolitik, der udpeger vores indsatser.

Ved at være bevidste om vores adfærd i de valg vi træffer og de løsninger vi vælger i hverdagen. Ledelsen bør gå forrest i indsatsen.

Cura Plejes miljøpolitik er sammenfattet i følgende punkter:

Gå i en positiv dialog med borgerne om udelukkende, at anvende miljø godkendte rengøringsmidler, som er ”Svanemærket”. Ved behov, hjælper vi gerne vores borger med at indkøbe rette produkter.

Når vi opretter nye ruter eller ændrer i de eksisterende, fokuserer på minimal vej tid. I denne proces prioriterer vi:

 • Cykel eller gå ruter, fremfor
 • El- biler/biler

Arbejdet hos Cura Pleje skal være sikkert, trygt og rart både for dig og vores borger. Arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, hvor alle bidrager til det gode arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til hver enkelt situation, du kommer ud i.

 

Alle vores borgere har indledningsvist fået gennemført en APV (arbejdspladsvurdering). Det kan dog ske, at forholdene ændrer sig hos en borger enten akut eller over en længere periode. Borger får måske et øget behov for hjælpemidler som skal kunne håndteres forsvarligt. Oplever du, at arbejdspladsen/ forholdene udgør en risikofaktor for dit helbred, skal du hurtigst muligt tage kontakt til teamlederen. Det er vigtigt, at der bliver handlet på de forhold, der kan bringe arbejdsmiljøet i fare. Du kan selv være opmærksom på følgende:

Brug altid de hjælpemidler, der er i hjemmet, forudsat du er instrueret i brugen af dem. Henvend dig til kolleger, teamleder eller koordinator for instruktion.

Der skal tages specielle forholdsregler hos borgere, der er i behandling med kemoterapi, og disse skal holdes i 3 døgn efter indgift af kemoterapien. Drøft det med teamlederen for området, før du besøger borgeren.

Anvend aldrig faremærkede rengøringsmidler i en kundes hjem. Faremærket er en rød/orange firkant med et symbol i. Vi anbefaler alle vores borger, at vi kun anvender miljørigtige rengøringsmidler.

Vores medarbejdere frarådes at bruge rengøringsmidler på sprayflaske, fordi disse kan genere åndedrættet.

 

Oplever du ikke hensigtsmæssige forhold i borgerens hjem ang. ovenstående, kontakt da din teamleder eller koordinator.

Skyl altid ud i toilettet FØR rengøring, fordi borgeren kan have hældt et rengøringsmiddel i, før du kom. Hvis der for eksempel er kommet klorin i, som vi aldrig bruger, og du tilsætter toilet rens, sker der en kemisk proces, der udvikler meget giftige dampe.

El og vand hører ikke sammen, derfor støvsuger vi ikke på badeværelser med vand på gulvene og våde altaner. Vi støvsuger heller ikke våde måtter. Fej i stedet med en kost og vask gulvet. Længden på et koste- skaft skal være 1,5 m eller nå dig til næsen. Støvsugerør skal kunne ind- stilles i længden, så de passer dig. Der henstilles til at borgerne anskaf- fer en moppe.

Udsættes du for vold, trusler eller andre ubehageligheder, må du forlade hjemmet og straks kontakte ”vagten”:

 • Fortæl, hvad der er sket!
 • Har du brug for første hjælp?
 • Involver Teamleder straks: Fortæl hvad der er sket, om der evt. skal tages forholdsregler i forhold til borgeren og APV’en skal tilrettes. En indberetning kan være relevant og skal udarbejdes sammen med teamleder.

Når du arbejder med forflytninger ude hos borgerne, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Er der en forflytningsvejledning, skal den følges!
 • Hvor meget kan borgeren selv hjælpe med (selvhjælp)?
 • Er det muligt at samarbejde med borgeren?
 • Hvordan er omgivelserne indrettet – kan du opnå en god arbejdsstilling?

Det er vigtigt, at du altid vurderer ”situationen” inden du går i gang med forflytningen. Tal altid med borgeren om det, der skal ske – lyt eventuelt til borgerens erfaringer. Det er altid vigtigt, du virker sikker. Er du usikker, risikerer du, at borgeren bliver usikker og modarbejder dig i stedet for at arbejde med dig.

Du skal være opmærksom på, at kommer du som medarbejder til skade under en forflytning og du ikke anvender hjælpemidlerne, der er stillet til rådighed – dækker forsikringen ikke!

Er borgeren faldet, skal det vurderes, om denne har slået sig/brækket noget og om der har været et slag af hovedet. Afhængig af denne vurdering tages kontakt til kommunens sygeplejerske og kontoret. Du skal handle som beskrevet i kommunens instruks (forskellig fra kommune til kommune).

 

Hvis der ikke er sket noget, skal det vurderes om borgeren selv kan rejse sig eller rejse sig ved vores hjælp. Dog må du aldrig løfte en borger kun forflytte.  Du kan evt. være nødt til at få hjælp fra en kollega (i nogle kommuner har Cura Pleje fået en raizer som kan benyttes). Du skal altid udarbejde en faldregistrering efterfølgende.

Det står ikke skrevet i Arbejdsmiljøloven, at man skal være to personer ved arbejde med lift. Derimod står der, at arbejdet skal tilrettelægges, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det betyder i praksis, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en vurdering. Vurderingen afhænger af forskellige forhold:

 • borgerens fysiske funktionsniveau og evne til at samarbejde med dig om forflytningen
 • arbejdsgange (i hvilke situationer bruges liften og hvordan?)
 • arbejdspladsens indretning (for eksempel pladsforhold og møb- lering omkring seng, bad, toilet m.m.)

Er uheldet ude, og får du en arbejdsskade, skal du hurtigst muligt infor- mere din teamleder om, hvad der er sket. Sammen udarbejder I en arbejdsskadeanmeldelse til arbejdsskadestyrelsen. I forbindelse med behandling af arbejdsskaden er det altid en god ide at søge egen læge.

Hvad er en utilsigtet hændelse? Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, som ikke skyldes borgerens sygdom, men som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende for borgeren (også kaldet ”nær-hændelser”). Eksempel på en ”nær-hændelse”

En medarbejder har ved støvsugning af en kundes stue, skubbet tele- fonstikket løst, uden at vide det. Senere på aftenen falder borgeren og vil ringe nødkald, dog uden held, da denne er tilsluttet telefonen. Borgeren bliver fundet senere af aftenvagten, der undersøger borgeren. Denne har ingen skader og er ved godt mod. Borgeren hjælpes i seng og aftenvagten kører videre.

Eksemplet her kunne også være gået galt. I så fald betragtes det som en utilsigtet hændelse.

 

Får du kendskab til en utilsigtet hændelse, skal du fortælle det til teamlederen for dit område. Det gælder uanset du selv er impliceret i hændelsen eller bliver opmærksom på den. Rapporteringen anvendes generelt til, at alle skal lære af hinanden, herunder af hinandens evt. Fejl. Du vil blive undervist så du selvstændigt kan udføre denne indrapportering i DPSD (Dansk Patientsikkerheds Database).

 • Det er vigtigt for vores borgers og dit helbred, at du gør brug af de hygiejniske principper for håndhygiejne. Bakterier er usynlige og kan i visse situationer være skadelige for en svækket såvel som rask person (herunder din egen familie).

Når du arbejder for Cura Pleje, er det vigtigt, du tager følgende forholdsregler, for at overholde de hygiejniske principper:

Der må ikke bæres: 

 • fingerringe
 • armbånd
 • armbåndsur
 • håndsmykker generelt

 

Dine negle skal være synligt rene og kortklippede. Brug ikke neglelak og kunstige negle. Dine hænder må ikke vise tegn på infektion/væskende sår. Generelt skal stofforbinding undgås. Undlad brug af langærmet tøj og langt hår skal være opsat.

Håndhygiejne er enten håndvask og/ eller brug af håndsprit. Det anbefales at anvende håndsprit frem for håndvask, da håndsprit er mere effektivt og beskytter huden bedre. Har du synligt ”snavs” på hænderne, eksempelvis afføring eller sekret, vasker du først hænderne og derefter desinficerer du.

Korrekt håndvask udføres således (se illustration på næste side):

Håndvask
 • Skyl hænder og håndled med koldt eller lunkent vand.
 • Tag sæben (helst flydende, hvad der svarer til 2 ml)
 • Gnid vand og sæbe i håndfladen, på håndryg, mellem fingrene, fingerspidser, tommelfingre og omkring håndled – ca. 15 sekunder.
 • Skyl sæben grundigt af.
 • Hænder og håndled tørres grundigt.
 • Tryk ca. 2 ml. håndsprit ud i tørre hænder.
 • Bearbejd håndspritten ud over håndfladen, på håndryg, mellem fingrene, fingerspidser, tommelfingre og omkring håndled – indgnid til tørhed.

Brug fed håndcreme og forebyg tør hud og risiko for revner.

Det er en god ide at anvende handsker ved de fleste opgaver hos borgerne. Det gælder både ved rengøring, personlig pleje, og madlavning.

Det er vigtigt at huske, at du altid skal skifte handsker mellem hver opgave eksempelvis mad- lavning og øjendryp

 • Handsker gør ikke håndhygiejne overflødigt. Håndhygiejne skal udføres:
 • hver gang du kommer ind til en kunde.
 • inden du tager handsker på.
 • hver gang du tager handskerne af.
 • altid før og efter personlig hygiejne.
 • når du går ud fra borgeren.

Alkohol og rusmidler er ikke foreneligt med arbejdet hos Cura Pleje. Det betyder, at det ikke er tilladt at være påvirket af eller indtage alkohol eller andre rusmidler umiddelbart op til arbejdstid eller i arbejdstiden. Dette kan kompromittere et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Ved mistanke om, at du er påvirket, kan din leder bede dig om at medvirke i en alkohol- eller rusmiddeltest. Du kan også selv bede om at få foretaget en test. Det kan komme dig bevismæssigt til skade, hvis du ikke ønsker at medvirke i en alkohol- eller rusmiddeltest. Ved formodning om, at du er påvirket i arbejdstiden skal du være opmærksom på, at det er en grov misligholdelse af dit ansættelsesforhold, som kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser i værste fald i form af en bortvisning.

Det fremgår af loven om røgfrit miljø, at ledelsen skal formulere en rygepolitik i den hensigt at sikre, at såvel rygere som ikke-rygere kan være sammen og arbejde i gensidig forståelse.

Rygning (gælder tobak, e-cigaretter og lignende) afgrænses derfor til bestemte områder, idet rygning er sundhedsskadeligt, og idet ingen – mod deres vilje – skal udsættes for passiv rygning.

Der må ikke ryges på/i:

 • På selskabets matrikler indendørs
 • I bilerne
 • I borgernes hjem

Det bemærkes, at det ikke er muligt at dispensere fra reglerne om røg- frit miljø.

Overtrædelse af rygepolitikken vil:

 • første gang medføre en mundtlig advarsel
 • anden gang en skriftlig advarsel
 • og tredje gang bortvises (med lønstop) du fra arbejdspladsen

 

Ansættelse

Når der er indgået en aftale om ansættelse vil du snarest derefter modtage en invitation til Planday på din e-mail. Dette er en app du skal downloade på din private telefon eller pc. Her vil du finde din kontrakt, din vagtplan mv.

Vi vil gerne være imødekommende over for dine ønsker om arbejdstid. Vores borger er dog afhængige af et mødestabilt personale.

Når du begynder, vil din teamleder komme med dit ”arbejdsrul”. Vi tilstræber at arbejde med faste rul, så du altid kender din vagtplan.

 

I perioder, med eksempelvis sygdom, har vi brug for at foretage ændringer i din plan, og i den sammenhæng forventer vi, at du er fleksibel. Vi vil på samme måde forsøge at imødekomme dine ønsker om frihed – dog altid under hensyntagen til det aktuelle fremmøde.

Der afholdes teammøder hver måned i de respektive teams. Det er en forventning, at du deltager i disse møder i størst muligt omfang. Du aflønnes for deltagelse i disse.

Det forventes at du deltager i de undervisningsaktiviteter, som Cura Pleje anser for nødvendige for at opretholde den høje faglige standard. Kurserne kan foregå både internt hos Cura Pleje såvel som i samarbejde med SOSU skolerne i området.

Cura Pleje afholder en obligatorisk introduktion for nye medarbejdere. Denne introduktion/undervisning er bygget op omkring nogle e-leanings moduler (nuværende anvender vi KvaliCare).

Inden for den første måned vil du blive inviteret til vores e-læringsplatform (via din private mail), hvor vi sikre at alle medarbejdere oppebær tilstrækkelige færdigheder til at vi kan arbejde på et ensartet fælles fagligt niveau. Din udvikling gennem vores e-læringsplatform aftales løbende med din teamleder.

 

Vi har en forventning om, at du selv tager aktivt ansvar for at færdiggøre e-læringsmodulerne i takt med at præsenteres for dem. Du kan benytte dig af dine ”huller” i køreplanen eller de faglige frokoster der fast indgår.

Bliver du forsinket eller syg, skal du hurtigst muligt ringe til ”vagten” på telefon 70 25 25 72. Det er dit ansvar løbende at holde Cura Pleje orienteret om dit fraværs formodede længde. Dette gøres dagligt med mindre andet aftales med din teamleder eller koordinator.

Når du skal holde ferie eller have fri, skal du anmode om dette gennem Planday. Er du i tvivl kan du få hjælp til dette din teamleder, som også er ansvarlig for at godkende dine ønsker.

 

Det er ikke altid muligt at opfylde ønsker om ferie, fri eller vagtbytte. Dette kan f.eks. ske i sommerferien, i julen eller andre højtider. Vi tilstræber dog altid, at ønskerne fordeles rimeligt mellem kollegaerne, men det er vigtigt at hele ferieperioden fra juni til september benyttes. Yderligere skal fristen for afgivelse af ønsker overholdes.

Jf. overenskomsten har du mulighed for frihed i forbindelse med barns 1. sygedag hvis friheden er nødvendig af hensyn til pasning af dine syge, hjemmeboende barn/børn under 14 år.

 

Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte dit barns første sygedag. Cura Pleje kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro og loveerklæring.

Formål og forudsætninger

Hos Cura Pleje er sygdom en privat sag, men det er fraværet ikke, fordi det påvirker hele medarbejderstaben. Når en kollega er fraværende, skal kollegerne løbe hurtigere og de utilfredse borger kontakter kontoret telefonisk, fordi aftalerne ikke overholdes. Et sådant forløb resulterer i et dårligt arbejdsmiljø, der i sig selv kan stimulere til yderligere fravær blandt kollegerne.

I den hensigt at opretholde en høj grad af trivsel og dermed et lavt fravær, har Cura Pleje en procedure med klare regler for, hvorledes fravær håndteres. Fraværspolitikken bygger på gensidig respekt og ansvarsfølelse i forholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Formålet med fraværspolitikken er:

 • at du kender den interne procedure ved fravær
 • at få skabt klarhed for såvel den fraværende som virksomhe- den, således at resultatet bliver et effektivt sagsforløb.

Hvis du inden for de seneste 6 måneder enten har haft

 • Mere end 6 fraværsdage eller
 • 3 fraværsperioder eller derover.

Første fraværsdag:

Fraværet meldes pr. telefon på 70 25 25 72 mellem kl. 06.00 – 06.15 (på første sygedag) for dagvagter og for aftenvagterne inden kl 10.00 (SMS’er accepteres ikke).

Hvis du ikke har talt med ledelsen (teamleder), skal du ringe tilbage før klokken 10.00 samme dag vedrørende dit fravær. Her er det vigtigt for os at få oplysning om:

 • hvor længe du forventer fraværet kommer til at vare?
 • om der er noget, vi, som arbejdsgiver, kan gøre for dig?

Efterfølgende fraværsdage:

 • du ringer hver dag til ledelsen (mandag – fredag) og til ”vagten” i weekenden samt på helligdage i tidsrummet inden kl 10.00, hvor der gives oplysning om, hvorvidt fraværet forsætter eller om arbejdet genoptages.
 • hvis fraværet fortsætter aftales det individuelt med ledelsen, hvordan kontakten skal forløbe fremover.
 • skyldes fraværet sygdom af mere end fire dages varighed kan Cura Pleje kræve en lægeerklæring. Lægeerklæringen betales af Cura Pleje, der endvidere forbeholder sig ret til at indhente en mulighedserklæring til afklaring af, om du fremover kan varetage relevante arbejdsfunktioner, uden at dit helbred forværres.

Når du er fraværende, er det vigtigt hurtigt at få undersøgt, om årsagen skal findes på arbejdspladsen eller hos dig selv. Derfor vil du, hvis du er for meget fraværende (jf. ovensteånde) blive kaldt til et dialogmøde, der har til formål at finde årsagen til fraværet, så det kan nedbringes.

Efter dialogmødet planlægges et opfølgende møde, hvor der følges op på de indgåede aftaler. Fortsætter fraværet med at være for højt, erstattes det opfølgende møde af et afklarende møde, hvor det er dig, der fremlægger konkrete forslag til, hvorledes fraværet nedbringes.

 

Du kan medbringe en bisidder til såvel dialogmødet som det afklarende møde.

Fraværspolitikken er en del af det grundlag, der regulerer ansættelsesforholdet mellem dig som medarbejder og Cura Pleje. Derfor kan vi, som arbejdsgiver, efter en samlet individuel vurdering, tage beslutning om at opsige ansættelsesaftalen, hvis:

 • det ikke er muligt at finde en holdbar løsning, der kan nedbringe dit fravær jf. definitionen ovenfor
 • du gentagne gange ikke følger de aftaler der er indgået ved dialog- eller opfølgende møder
 • du ikke indgår i en dialog om holdbare løsninger, der nedbringer dit fravær så du som minimum er mindre fraværende end definitionen ovenfor
 • vi efter en konkret vurdering ikke kan finde en holdbar løsning, der på den ene side imødekommer vores behov for opgaveløsning og på den anden side passer til dine ændrede muligheder for at arbejde.
Grundløn
 • Månedsløn (grundløn) afregnes fra den 1. i måneden til den sidste (typisk den 30. eller 31.)
  • Ansættes du ex. den 10. i en måned, vil den første grundløn være mindre.
 • Tillæg for aften/nat (18-07) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)
 • Tillæg for lørdag (11-24) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)
 • Tillæg for mandag (00-07) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)
 • Tillæg for søndag (50%) opgøres som ekstratimer til din timebank (se nedenfor)

Timebanken anvendes til at holde styr på de timer, du reelt arbejder, ift. de timer som er aftalt i din kontrakt og som du aflønnes efter. Timebanken kunne også kaldes afspadserings- eller flexkonto.

Når vi kører lønnen, ser vi efter om du har mere end 10 timer stående i timebanken. Har du ex. 32,03 timer stående, vil vi udbetale 22,03 timer ifm. lønnen. Har du ex. 4 timer stående udbetales der ikke ekstra timer.

 

Timebanken opgøres i hele uger og sker ved udgangen af den uge, hvor den 15. ligger i. Det betyder at der er et mønster i hvor mange ugers timebank der indgår i lønudregningen. Nedenfor er mønsteret illustreret ved blå (4 uger), rød (4 uger) og grøn (5 uger).

Hvad giver plus i timebanken:

·       Når du arbejder flere timer på en uge end de timer du er fastansat på.

o   Hvis du ex. har taget en ekstravagt

o   Hvis du ex- arbejder 7/7 (typisk en aftenvagt). Så arbejder du 56 timer på en uge og du er ansat på 28. Det giver plus 28 timer i din timebank.

o   Når du arbejder i din lange uge pga weekend.

o   Når du har en vagt på en søndag/helligdag og får 50% i tillæg. Hvis du ex. har en 6 timers vagt, kommer der 3 timer i timebanken (50% af 6 timer).

Hvad giver minus i timebanken:

·       Når du arbejder færre timer på en uge end de timer du er fastansat på.

o   Ex. hvis du har fridage efter en arbejdsweekend

o   Du ønsker at afspadsere en dag

o   Hvis du ex- arbejder 7/7 (typisk en aftenvagt). I din friuge arbejder du 0 timer og du er ansat på 28. Det giver minus 28 timer i din timebank.

 

Herunder kan du se et eksempel på hvordan timebanken fungerer:

Cura Pleje har lavet en video her, hvor timebanken gennemgås.

Herunder gennemgås timeløn

Timelønnen udregnes på baggrund af den aftalte timeløn gange med de timer du har arbejdet i perioden fra den 16. i en måned til den efterfølgende 15. i den næste måned.

·       Tillæg for aften/nat (18-07) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)

·       Tillæg for lørdag (11-24) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)

·       Tillæg for mandag (00-07) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)

 

·       Tillæg for søndag (50%) afregnes i perioden 16. – 15. (ex. 16. januar – 15. februar)

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/03-overenskomster/overenskomst-2023-2025/endelige-2023-2025/Plejeoverenskomsten-2023-2025

 

Er du usikker på din løn, så spørg din teamleder. Kan teamlederen ikke svare vil denne hente hjælp hos den øvrige ledelse for et svar.

Du får ikke en papirlønseddel, men i stedet modtager du denne i din e- boks og i Zenegy APP. Zenegy er det lønsystem vi anvender til at afregne lønnen. Zenergy får du adgang til over nettet eller via din mobiltelefon (APP). Udover din lønseddel fremkommer her, er også her du kan registrere din kørsel mhp. kørselsgodtgørelse, hvis det enkelte gange, har været nødvendigt for os at bede dig køre i egen bil.

Spørg din teamleder hvis der er forhold du ikke forstå ved din lønseddel. Så vil denne forsøge at hjælpe dig. Mener du der er fejl i udregningerne skal du altid først gå til din teamleder. Ved helt særlige tilfælde, hvor teamlederen ikke kan hjælpe dig med lønsedlen, kan du skrive til loen@curapleje.dk. Denne besvarer vores lønbehandler. Hun kan dog ikke svare konkret på antal af timer og forkerte lønsatser. Det vil være teamlederen.

Du optjener ferie med løn i henhold den til enhver tid gældende overenskomst og ferieloven, i det omfang du har optjent ret hertil.

 

Som fastansat optjener du samtidsferie. Du optjener 2,08 dage pr. måned. Som timelønnet indbetaler vi dine feriepenge til Feriekonto hver måned.

Som fastansat er bliver du automatisk omfattet af en sundhedsforsikring gennem Gjensidige.

Inden du kontakter Gjensidige, skal du i nogle tilfælde indhente en lægehenvisning på dit behov for behandling. Den får du hos din egen læge. Har du spørgsmål til dækning, skadeanmeldelse eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Gjensidige på tlf. 7010 9009.

Du har såvel under ansættelsen som efter din fratrædelse ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om borgere/brugere/beboere tilknyttet Cura Pleje. Du har således tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig enkeltpersoners interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold jf. forvaltningslovens § 27 jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c – 152 f.  

Du har endvidere såvel under ansættelsen som efter din fratrædelse ubetinget tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedrørende Cura Pleje, som du gennem ansættelsen bliver bekendt med, og som ifølge sagens natur ikke bør komme til andres kundskab. I øvrigt henvises til markedsføringslovens § 19.

Der er installeret overvågningskameraer, som hjælper os med at sikre at vi ikke får ubudne gæster når kontoret ikke er bemandet. Dette vil sige at der er kameraer som i tisdrummet fra kl. 15 – 07 kører.

Som medarbejder har du en loyalitetsforpligtigelse overfor os som ansættelsessted du skal iagttage så længe du er ansat. Du er fuldt ud forpligtet til at optræde passende og loyalt overfor Cura Pleje i forhold til kolleger, borgere/beboere, pårørende og samarbejdspartnere med forbindelse til Cura Pleje. En overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen udgør en væsentlig misligholdelse af ansættelsesaftalen, som kan berettige Cura Pleje til at opsige eller bortvise dig uden yderligere varsel. En bortvisning vil medføre lønstop fra bortvisningsdatoen. Du er ligeledes underlagt de til enhver tid gældende etiske og faglige normer for Cura Pleje, branchen og de kommuner, hvori du arbejder.

Skal altid være skriftlig, uanset det er dig eller Cura Pleje, der opsiger ansættelsesaftalen.

Opsigelsen skal afleveres senest ved udgangen af en måned og fratrædelse ske ved udgangen af den efterfølgende måned.

Cura Plejes opsigelsesvarsel i henhold til overenskomsten er følgende:

Dit opsigelsesvarsel udgør 1 måned.

De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid, og i denne periode kan opsigelse gensidigt finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag, dog således at fratrædelse sker senest samtidigt med prøvetidens udløb.

Såfremt du ikke overholder den aftalte opsigelsesfrist vil du, som erstatning, blive trukket for 14 dages løn i den sidste lønudbetaling.

Ved ophør af din ansættelse skal du altid huske at aflevere nøgle, telefon og udleveret uni- form tilbage til teamleder. Modtager vi ikke de udleverede genstande tilbageholdes 3.000 kr. i din løn til erstatning.